W naszej Archidiecezji organizowany jest kurs Ministranta słowa Bożego
(Kurs Lektorski) od 28 października 2017 roku. Będzie on trwał cały rok szkolny 2017/2018. Jest on przeznaczony dla uczniów II – III klas gimnazjum i licealistów. Odbywać się będzie w dekanatach, prowadzony przez Dekanalnych Duszpasterzy LSO.

Zakończeniem kursu będzie uroczysta promocja do funkcji Ministranta Słowa Bożego – Lektora, udzielona przez J.E. Księdza Arcybiskupa Stanisława Budzika Metropolitę Lubelskiego, w parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Lublinie, w Czwartek 17.05.2018 r.
o godz. 18:00.

Ministrant Słowa Bożego to posługa w Kościele Katolickim wiążąca się z odczytywaniem podczas Mszy św. i nabożeństw czytań z Pisma Świętego, z wyjątkiem Ewangelii (tutaj wyjątek stanowią: Niedziela Palmowa i Wielki Piątek, kiedy lektor może odczytać Opis Męki Pańskiej. Jeśli nie ma kantora, lektor wykonuje (może zarówno odśpiewać, jak i odczytać) psalm responsoryjny. W czasie procesji na wejście może ponadto wnieść Księgę Ewangelii – Ewangeliarz. „Wszyscy wierni, zgodnie z własną pozycją, winni starać się prowadzić życie święte, przyczyniać się do wzrostu Kościoła i ustawicznie wspierać jego świętość”. (Kodeks Prawa Kanonicznego kan. 210).

Odczytywanie słowa Bożego w liturgii powierza się także odpowiednio przygotowanym ministrantom, jednakże, jak czytamy w Instrukcji Episkopatu Polski w sprawie udzielania posługi lektora i akolity świeckim mężczyznom z dnia 2 X 2007 r. [8], w pkt 10.: „Należy odróżnić praktykę błogosławienia chłopców do czytania słowa Bożego od posługi lektora. Nie otrzymują oni posługi lektoratu, lecz błogosławieństwo do spełnienia funkcji czytania słowa Bożego w podczas liturgii.”

Kurs lektorski dla ministrantów jest organizowany w Polsce przez diecezjalnych lub dekanalnych duszpasterzy służby liturgicznej, i trwa zazwyczaj około roku. Obejmuje wykłady z podstaw liturgii, biblistyki, teologii, a także warsztaty z fonetyki. Kończy się udzieleniem przez biskupa błogosławieństwa do pełnienia funkcji lektora, odczytanego z Agendy liturgicznej oraz wręczeniem księgi Pisma Świętego.